Počet položek: 0 0,- Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, objednávky po telefonu

nebo samotným používáním služeb uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že

vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje

zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou

fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,

například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (fakturační údaje,

email, telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních

údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c)

GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je

zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových

služeb (osobní údaje nejsou ukládány ve 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z

hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o

zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i

softwarového perimetru, ale nenese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let

od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních

údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů

dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno

jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro

uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele

plnit.

 

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

 

1.11 Uživatel závazným potvrzením objednávky:

 

1.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních

 

materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne

 

však častěji, než 1x týdně, a zároveň

 

1.11.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995

 

Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně

 

souhlasí.

 

1.11.3 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na adrese info@starsteel.cz.

 

1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro

 

analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné

 

technologie.

 

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

 

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je

 

správcem těchto údajů.

 

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal

 

přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na

 

https://www.shop5.cz/obchodni-podminky.html (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení

 

uživatelského účtu.

 

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 1.4

 

těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje

 

shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje

 

zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

 

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

 

a) běžné osobní údaje,

 

b) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností (do kterých

 

spadají hesla a přístupy, data, která mohou obsahovat další osobní údaje za účelem splnění služeb

 

2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování eshopové platformy Shop5

 

formou licenční smlouvy.

 

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. těchto

 

podmínek, a to na území Evropské unie.

 

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k

 

výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků

 

z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR,

 

kterým je poskytovatel hostingu aplikace Shop5. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do

 

zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech

 

zamýšlených změnách týkajících se prijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost

 

vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele

 

osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

 

2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon

 

veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy Shop5 formou licenční smlouvy.

 

2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby

 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému prístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným

 

prenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně

 

nepretržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z

 

právních predpisů.

 

3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou

 

důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a

 

přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

 

4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním predpisům Poskytovatele.

 

5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto

 

podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude

 

pristupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

 

6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat

 

mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatreních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

 

Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro

 

Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

 

7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to

 

možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR;

 

stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a

 

informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

 

8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 1.6 těchto podmínek, je Poskytovatel

 

povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě

 

zvláštního zákona.

 

9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této

 

smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel

 

pověřil.

 

2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit

 

řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro

 

plnění těchto podmínek.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 těchto podmínek.

 

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím

 

souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu

 

akceptuje.

 

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou

 

verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

 

3.4 Poskytovatel se zříká veškeré odpovědnosti za ztrátu, nebo jiné zneužití osobních údajů majitele eshopu.

 

3.5 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 731 844 859, info@starsteel.cz.

 

3.6 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména

 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace